Venue:
Sri Krishna Gana Sabha,
Chennai

Convenor:
Dr. Ananda Shankar Jayant